> 100 000 PRODUKTOV

BEZPEČNÉ NÁKUPY

ATRAKTÍVNE CENY

ODBORNÉ PORADENSTVO

Nav switch
Ponuka

Všeobecné obchodné podmienky pre nakupovanie prostredníctvom e-shopu absulo.sk

1. Všeobecné informácie

1.1 Spoločnosť Łazienkaplus.pl S.A., so sídlom ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki, Poľská republika, IČO (REGON): 301966362, zapísaná v poľskom obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Poznaň pod číslom KRS 0000400575 (ďalej len ako „Spoločnosť“ alebo „Predávajúci“), prostredníctvom svojho internetového obchodu (ďalej len ako „E-shop“") umiestneného na webovej stránke www.absulo.sk (ďalej len ako „Internetová stránka“), predáva hnuteľné veci fyzickým osobám s bydliskom v Slovenskej republike a právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike (ďalej len ako „Zákazník“ alebo „Kupujúci“).

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou ako Predávajúcim a Zákazníkom ako Kupujúcim prostredníctvom E-shopu a v súlade s postupom uvedeným vo VOP (ďalej len ako „Zmluva“).

1.3. VOP upravujú postup pri uzatváraní Zmluvy, teda okrem iného aj to, kedy sa Zmluva medzi Spoločnosťou a Zákazníkom uzatvára. 

1.4. VOP upravujú práva a povinnosti v súvislosti s vedením účtu Zákazníka podľa časti II týchto VOP. 

1.5. Kontaktné údaje a informácie o Spoločnosti sú:

 • Łazienkaplus.pl S.A., KRS: 0000400575, ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki, Poľská republika;
 • Doručovacia adresa pre účely reklamácií: Paxy-absulo.sk, Bytčická 76, P.O. BOX 5, 01001 Žilina, Slovenská republika;
 • telefónne číslo: +421 2333 25 101;
 • Webová stránka: www.absulo.sk; [email protected]
 • e-mailová adresa: [email protected], reklamá[email protected];

 

2. Zákaznícky účet

2.1. Zákazník alebo akákoľvek iná osoba (ďalej aj ako „Používateľ“) si môže vytvoriť zákaznícke konto (ďalej len „Zákaznícky účet“) registráciou na Internetovej stránke.

2.2. Zákaznícky účet slúži na uzatvorenie jednej alebo viacerých zmlúv a na výkon ďalších práv Zákazníka vyplývajúcich zo Zmluvy, ak Používateľ vyplní požadované údaje v tomto zákazníckom účte.

2.3. Prostredníctvom Zákazníckeho účtu môže Používateľ: 

a. sledovať históriu uzatvorených Zmlúv a objednávok zadaných prostredníctvom Zákazníckeho účtu;
b. sledovať stav zadaných objednávok;
c. používať kontaktný formulár;
d. prihlásiť sa na odber noviniek Spoločnosti;
e. podať reklamáciu na ním zakúpený tovar.

2.4. Podmienkou vytvorenia Zákazníckeho účtu je registrácia, t.j. vyplnenie registračného formulára, v ktorom je potrebné vyplniť a uviesť tieto údaje: e-mailovú adresu a heslo a vykonať ďalšie požadované kroky.

2.5. Na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári bude zaslaná správa, v ktorej bude uvedený spôsob potvrdenia registrácie spolu s ďalšími informáciami. Po potvrdení registrácie sa uzatvára zmluva medzi Zákazníkom a Spoločnosťou o používaní Zákazníckeho účtu (ďalej len ako „Zmluva o zákazníckom účte“).

2.6. Zákazník je povinný uvádzať správne a pravdivé údaje o svojej osobe v Zákazníckom účte a zabezpečiť ich aktualizáciu. Za akúkoľvek nepresnosť, neúplnosť alebo nesprávnosť týchto údajov zodpovedá Zákazník.

2.7. Zmluvu o Zákazníckom účte je možné ukončiť kliknutím na tlačidlo „Odstrániť účet“, ktoré sa nachádza v Zákazníckom účte po prihlásení v záložke „Upraviť moje údaje“. Toto ukončenie nie je možné, ak Zmluva uzatvorená prostredníctvom Zákazníckeho účtu ešte nebola splnená, pričom splnením Zmluvy sa na tieto účely rozumie dodanie tovaru Kupujúcemu a zaplatenie kúpnej ceny Predávajúcemu.

2.8. Spracovanie osobných údajov v súvislosti so Zákazníckym účtom a v súvislosti s plnením práv a povinností zmluvných strán Zmluvy o zákazníckom účte sa riadi informáciami o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú dostupné https://absulo.sk/informacie-o-spracovani-osobnych-udajov-a-suborov-cookies.

2.9. Používateľ nesmie zneužívať Zákaznícke konto na škodu Spoločnosti, najmä nesmie spôsobiť narušenie alebo preťaženie elektronických komunikačných systémov Spoločnosti alebo iných subjektov, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na prevádzke Internetovej stránky.

2.10. Zákazník je povinný chrániť prístupové údaje k Zákazníckemu účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie Zákazníckeho účtu tretím osobám.

2.11. Ak Používateľ poruší povinnosti vyplývajúce z VOP, Spoločnosť je oprávnená s okamžitou platnosťou odstúpiť od Zmluvy o zákazníckom účte a/alebo zabrániť ďalšiemu prístupu Zákazníka k Zákazníckemu účtu, a to bez toho, aby bolo potrebné vopred upozorniť alebo vyzvať Používateľa na nápravu.

 

3. Informácie o tovare uvedenom na Internetových stránkach

3.1. Všetok tovar uvedený na Internetových stránkach je úplne nový a bez fyzických a právnych vád, s výnimkou tzv. outletových produktov, ktorých možné chyby a poškodenia sú uvedené v popise výrobku. Základný popis ponúkaného tovaru je tiež k dispozícii na Internetových stránkach.

3.2. Ceny tovaru ponúkaného predávajúcim na Internetovej stránke sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a s daňou z pridanej hodnoty (DPH).

3.3. Pri každom tovare ponúkanom Predávajúcim na Internetovej stránke je uvedená orientačná dodacia lehota, ktorá predstavuje maximálne 30 dní od uzavretia Zmluvy, s výnimkou tovaru „na mieru“, ktorého dodacia lehota môže byť dlhšia, o čom bude Zákazník informovaný.

3.4. Na tieto účely sa dodacou lehotou rozumie počet pracovných hodín/dní, ktoré zvyčajne uplynú od uzavretia Zmluvy do času, keď je objednaný tovar pripravený na odoslanie a odoslaný Zákazníkovi. 

3.5. Objednávka tovarov s rôznymi dodacími lehotami bude odoslaná po dokončení celej objednávky, t.j. po uplynutí najdlhšej dodacej lehoty určenej pre objednaný tovar.

3.6. Ak je dodávka tovaru rozdelená, jednotlivé druhy objednaného tovaru môžu byť expedované v rôznych časoch, o čom je Zákazník informovaný e-mailom.

3.7. Ak sa ukáže, že dodacia lehota je dlhšia ako pôvodne uvedená lehota, Spoločnosť kontaktuje Zákazníka a informuje ho o tejto skutočnosti.

3.8. V prípade platby bankovým prevodom sa dodacia lehota objednaného tovaru predlžuje o čas pripísania kúpnej ceny na bankový účet Spoločnosti a v prípade platby kartou o dobu autorizácie platby.

3.9. Tovar uvedený na Internetovej stránke, ktorý Predávajúci týmto ponúka na uzavretie Zmluvy, predstavuje ponuku Predávajúceho v zmysle § 43a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), s výhradou vyčerpania zásob tovaru alebo iných okolností na strane Predávajúceho alebo stojacich mimo sféry vplyvu Predávajúceho, ktoré by mu bránili, čo i len čiastočne, splniť Zmluvu.

 

4. Uzavretie Zmluvy

4.1. Uzavretie Zmluvy je podmienené tým, že Kupujúci uskutoční právne záväznú objednávku (ďalej len „Objednávka“), a to tak, že Kupujúci vykoná tieto úkony:

 • Kupujúci vloží ním požadovaný tovar do elektronického nákupného košíka (ďalej len „Objednaný tovar“) spôsobom požadovaným na Internetovej stránke;
 • Kupujúci označí spôsob doručenia/odoslania Objednaného tovaru;
 • Kupujúci označí spôsob úhrady kúpnej ceny za Objednaný tovar;
 • ak Kupujúci neuzatvára Zmluvu prostredníctvom Zákazníckeho účtu, vyplní aj požadované identifikačné a kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy;
 • Kupujúci vyplní alebo uvedie všetky ďalšie požadované alebo voliteľné údaje;
 • Kupujúci si prečíta tieto VOP a potvrdí oboznámenie s nimi požadovaným spôsobom;
 • Kupujúci sa oboznámi s ďalšími dokumentami čo potvrdí požadovaným spôsobom a;
 • Kupujúci dokončí objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednať a zaplatiť“ (v prípade platby online) a na tlačidlo „Potvrdiť nákup“ (v prípade iných foriem platby).

4.2. Predávajúci prijme Objednávku spravidla bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa odoslania Objednávky (ďalej len ako „Akceptácia“), a to e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu Kupujúceho.

4.3. Zmluva je uzavretá okamihom doručenia Akceptácie Kupujúcemu.

4.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na dodatočné potvrdenie Objednávky, najmä ak Kupujúci kupuje väčšie množstvo Objednávaného tovaru alebo ak je hodnota Objednávaného vysoká, alebo upozorniť a vyzvať Kupujúceho na opravu alebo doplnenie údajov uvedených v Objednávke, a to aj po uskutočnení Akceptácie, najneskôr však do siedmich dní odo dňa odoslania Objednávky. Ak toto dodatočné potvrdenie Objednávky nebude vykonané spôsobom požadovaným Predávajúcim, Zmluva sa týmto ruší, o čom bude Kupujúci informovaný e-mailom zaslaným na jeho e-mailovú adresu. Ak už bola kúpna cena zaplatená, Predávajúci ju vráti Kupujúcemu bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

4.5. V prípade zrejmej nesprávnosti spôsobenej ľudským faktorom, technickou chybou alebo inou okolnosťou týkajúcou sa ceny a vlastností Tovaru uvedených na Internetovej stránke, najmä ak skutočná cena Tovaru nezodpovedá cene uvedenej na Internetovej stránke, ak nejde o zľavu výslovne uvedenú Predávajúcim na Internetovej stránke, má Predávajúci právo odstúpiť od Zmluvy do siedmich dní odo dňa odoslania Objednávky, a to aj po uskutočnení Akceptácie.

 

5. Kúpna cena

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za Objednaný tovar spôsobom zvoleným v Objednávke, pričom kúpnou cenou sa rozumie nielen cena samotného Objednaného tovaru, ale aj cena dopravy Objednaného tovaru podľa zvoleného spôsobu dopravy Objednaného tovaru a ďalšie náklady spojené s plnením Zmluvy (ďalej len „Kúpna cena“).

5.2. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • Dobierka – platba v hotovosti kuriérovi alebo v pokladni miesta osobného odberu. Vo vybraných prípadoch si Spoločnosť vyhradzuje právo na dodatočné telefonické overenie takýchto Objednávok;
 • Bankovým prevodom – forma platby pre Zákazníkov, ktorí sa prihlásia do internetového bankovníctva, navštívia pobočku banky alebo poštu. Po zadaní Objednávky dostane Zákazník e-mailom číslo bankového účtu, na ktorý má byť prevedená správna suma. Po pripísaní platby na bankový účet Spoločnosti je objednávka postúpená do skladu Spoločnosti na dokončenie a prípravu expedície;
 • Platobnou kartou (Visa, Mastercard);
 • Prostredníctvom služby PayU prevádzkovanej spoločnosťou PayU S.A., KRS:0000274399, so sídlom Grunwaldzka 186, 60-166, Poznaň, Poľská republika,

pričom Predávajúci je oprávnený obmedziť ponúkané spôsoby platby vo vzťahu k akémukoľvek z ponúkaných tovarov.

5.3. Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu do troch dní odo dňa doručenia Akceptácie, pokiaľ nejde o platbu na dobierku. Ak nebude Kúpna cena v uvedenej lehote zaplatená, Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy; tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu škody. Do úplného zaplatenia Kúpnej ceny nie je Predávajúci povinný odovzdať tovar Kupujúcemu a/alebo ho odoslať Kupujúcemu.

5.4. Ak si Kupujúci zvolil ako spôsob platby dobierku, je povinný zaplatiť Kúpnu cenu pri dodaní Objednaného tovaru. Ak Kúpna cena nebude zaplatená pri dodaní Objednaného tovaru alebo v lehote určenej na prevzatie Objednaného tovaru, má Predávajúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy; tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu škody.

5.5. Po zaplatení Kúpnej ceny Predávajúci doručí Kupujúcemu elektronicky daňový doklad o zaplatení Kúpnej ceny na e-mailovú adresu Kupujúceho; písomný daňový doklad Predávajúci doručí Kupujúcemu, ak o to Kupujúci požiada spôsobom určeným Predávajúcim, spolu s dodaným Objednaným tovarom.

 

6. Dodanie Objednaného tovaru

6.1. Predávajúci je povinný dodať Objednaný tovar Kupujúcemu na miesto určené Kupujúcim v Objednávke v závislosti od spôsobu dodania určeného Kupujúcim v Objednávke. Kupujúci je povinný prevziať Objednaný tovar na tomto mieste.

6.2.  Objednaný tovar môže byť Kupujúcemu dodaný jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • špecializovanou kuriérskou spoločnosťou;
 • prostredníctvom výdajných miest „Packeta“, prevádzkovaných spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 48 136 999, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 105158/B.

6.3. Ak si Kupujúci alebo ním poverená osoba neprevezme Objednaný tovar na mieste určenom Kupujúcim a v lehote, ktorá mu bude vopred oznámená, a Objednaný tovar bude potrebné doručiť opakovane, pričom Predávajúcemu v dôsledku tejto skutočnosti vzniknú dodatočné náklady, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho úhradu takto vzniknutých zvýšených nákladov. Ak sa Objednaný tovar opakovane dodá a Kupujúci ho opätovne neprevezme, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy; tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu škody.

6.4. V prípade osobného odberu bude Predávajúci informovať Kupujúceho o možnosti vyzdvihnutia Objednaného tovaru e-mailom. Objednaný tovar musí byť vyzdvihnutý do troch dní od doručenia informácie o možnosti vyzdvihnutia Objednaného tovaru. 

6.5. Objednaný tovar, ktorý nebude vyzdvihnutý v uvedenej lehote, bude zaslaný späť, pričom Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy; tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu škody.

6.6. V prípade, že pri jednotlivých druhoch Objednaného tovaru, ktoré sú súčasťou jednej Objednávky, existujú veľké rozdiely v dodacích lehotách alebo spôsoboch balenia, môže Predávajúci rozhodnúť o rozdelení dodávky Objednaného tovaru na viacero čiastkových dodávok, t.j. Objednaný tovar bude dodaný po častiach. V takom prípade môže dôjsť k zmene nákladov na dopravu, t.j. k navýšeniu Kúpnej ceny, o čom Predávajúci informuje Kupujúceho. Ak Kupujúci toto zvýšenie Kúpnej ceny o tieto zvýšené prepravné náklady neakceptuje a nezaplatí ich, Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

6.7. Ak nejde o osobný odber, Kupujúci je povinný pri prevzatí Objednaného tovaru skontrolovať a preskúmať obal, v ktorom je Objednaný tovar zabalený. V prípade akýchkoľvek vád alebo poškodenia obalu Objednaného tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť osobe, ktorá mu Objednaný tovar odovzdáva, a zároveň túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu. Ak je obal, v ktorom je Objednaný tovar zabalený, vadný alebo poškodený, Kupujúci nie je povinný Objednaný tovar prevziať.

 

7. Vlastnícke právo k Objednanému tovaru a prechod nebezpečenstva škody na veci

7.1. Vlastnícke právo k Objednanému tovaru prechádza na Kupujúceho úplným zaplatením Kúpnej ceny a jeho prevzatím Kupujúcim.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím Objednaného tovaru.

 

8. Zodpovednosť za vady

8.1. Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho týkajúce sa práv Kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, najmä § 499 až 510 Občianskeho zákonníka, § 596 až 600 Občianskeho zákonníka, § 619 až 627 Občianskeho zákonníka a v prípade podnikateľského právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim najmä § 422 až 428 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) a § 436 až 441 Obchodného zákonníka.

8.2. Kupujúci je povinný uplatniť práva z vadného plnenia bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mohol pri náležitej starostlivosti zistiť.

8.3. Práva z vadného plnenia možno uplatniť:

 

9. Ustanovenia VOP určené pre spotrebiteľov

9.1. Táto časť IX. VOP sa použije, ak je Kupujúcim fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára/uzatvárala Zmluvu s Predávajúcim (ďalej len ako „Spotrebiteľ“), pričom ustanovenia tejto časti sa použijú prednostne pred ostatnými ustanoveniami VOP.

9.2. Spotrebiteľ môže v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) odstúpiť od Zmluvy do štrnástich dní odo dňa, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti Objednaného tovaru, alebo ak sa

 • tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Objednaného tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný; alebo
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu; alebo
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru;

(ďalej spolu len ako „Odstúpenie od Zmluvy“).

9.3. Spotrebiteľ môže Odstúpiť od Zmluvy nasledovnými spôsobmi:

9.4. Podrobnejšie informácie o Odstúpení od Zmluvy vrátane práv a povinností Spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa sú uvedené v Prílohe č. 1 týchto VOP.

9.5. Vzor formulára na Odstúpenie od Zmluvy tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP.

9.6. Práva Spotrebiteľa z vadného plnenia sa riadia aj ustanoveniami § 619 až 627 Občianskeho zákonníka.

9.7. Spotrebiteľ môže reklamovať vadu Objednaného tovaru, ktorá sa prejaví do dvoch rokov odo dňa jeho prevzatia. Ak sa jedná o použitý Objednaný tovar, táto lehota sa skracuje na jeden rok.

9.8. Predávajúci je povinný vydať Spotrebiteľovi pri uplatnení práv z vadného plnenia písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy Spotrebiteľ práva z vadného plnenia uplatnil, čo je jeho obsahom, aký spôsob uplatnenia práv z vadného plnenia Spotrebiteľ požaduje a kontaktné údaje Spotrebiteľa za účelom poskytnutia informácií o vybavení práv z vadného plnenia.

9.9. Spotrebiteľ má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu pri Slovenskej obchodnej inšpekcii, so sídlom Bajkalská 21/A 
827 99 Bratislava, Slovenská republika, www.soi.sk Formulár na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je dostupný na: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

9.10. Zmluva uzatvorená medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9.11. Všetky spory medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim týkajúce sa Zmluvy a/alebo týchto VOP budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.

 

10. Ustanovenia VOP určené pre podnikateľov

10.1. Táto časť X. VOP sa použije, ak je Kupujúcim fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je Spotrebiteľom a ktorá s Predávajúcim uzavrela/uzatvára Zmluvu (ďalej len ako „Podnikateľ“).

10.2. Zmluva uzatvorená medzi Podnikateľom a Predávajúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva Podnikateľa z vadného plnenia sa riadia aj ustanoveniami § 422 až 428 Obchodného zákonníka.

10.3. Všetky spory medzi Podnikateľom a Predávajúcim týkajúce sa Zmluvy a/alebo týchto VOP bude riešiť vecne a miestne príslušný súd Predávajúceho v Poľskej republike.

 

11. Hodnotenie a recenzie

11.1. Predávajúci umožňuje svojim Zákazníkom hodnotiť tovar zakúpený prostredníctvom E-shopu.

11.2. Zákazník môže poskytnúť spätnú väzbu prostredníctvom formulára, v ktorom pridá svoje hodnotenie na ním zakúpený tovar alebo na Spoločnosť. Tento formulár môže byť sprístupnený priamo na Internetovej stránke (vrátane externého widgetu) alebo môže byť sprístupnený prostredníctvom individuálneho odkazu, ktorý Zákazník dostane po zakúpení tovaru na ním zadanú e-mailovú adresu. 

11.3. Zákazník môže hodnotiť len tovar, ktorý si skutočne zakúpil prostredníctvom E-shopu. Je zakázané uzatvárať fiktívne alebo predstierané Zmluvy za účelom hodnotenia tovaru alebo Spoločnosti. 

11.4. Hodnotenie Objednaného tovaru alebo Spoločnosti Zákazníkom nesmie byť použité na nezákonné činnosti, najmä na činnosti, ktoré predstavujú nekalú súťaž, alebo činnosti porušujúce osobnostné práva, práva duševného vlastníctva alebo iné práva Spoločnosti alebo tretích osôb. Pri hodnotení Objednaného tovaru zakúpeného prostredníctvom E-shopu a hodnotení Spoločnosti je Zákazník povinný postupovať v súlade so zákonom, týmito VOP a dobrými mravmi.

11.5. Hodnotenia môžu byť sprístupnené priamo na Internetovej stránke alebo na externej službe pre zber hodnotení, s ktorou Spoločnosť spolupracuje a na ktorú je na Internetovej stránke uvedený odkaz.

11.6. Spoločnosť zabezpečí, aby zverejnené hodnotenia tovaru pochádzali od Zákazníkov, ktorí si tovar skutočne zakúpili. Na tento účel Spoločnosť podnikne nasledujúce kroky na overenie, že recenzie pochádzajú od Zákazníkov: 

 • Uverejnenie recenzií vydaných prostredníctvom formulára dostupného priamo na Internetovej stránke si vyžaduje predchádzajúce overenie Spoločnosťou. Overenie spočíva v kontrole, či sú hodnotenia v súlade s týmito VOP, najmä či osoba hodnotiaca Objednaný tovar je Zákazníkom. Spoločnosť teda overí, či daná osoba uskutočnila nákup prostredníctvom E-shopu a v prípade hodnotenia Objednaného tovaru navyše overí, či daná osoba hodnotený Objednaný tovar skutočne zakúpila. Overenie sa uskutoční bez zbytočného odkladu.
 • Spoločnosť zašle svojim Zákazníkom (aj prostredníctvom externej služby spätnej väzby, s ktorou spolupracuje) individuálny odkaz na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol pri nákupe. Týmto spôsobom je prístup k hodnotiacemu formuláru umožnený len Zákazníkovi, ktorý si Objednaný tovar zakúpil prostredníctvom E-shopu.
 • V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Spoločnosti alebo námietok smerovaných voči Spoločnosti zo strany iných Zákazníkov alebo tretích osôb, či dané hodnotenie pochádza od Zákazníka alebo či daný Zákazník zakúpil uvedený Objednaný tovar, si Predávajúci vyhradzuje právo kontaktovať autora hodnotenia za účelom objasnenia a potvrdenia, že je skutočne Zákazníkom alebo že zakúpil hodnotený Objednaný tovar.

11.7. Akékoľvek pripomienky, odvolania proti overeniu hodnotenia alebo námietky, či dané hodnotenie pochádza od Zákazníka alebo či si daný Zákazník zakúpil hodnotený Objednaný tovar, je možné zasielať na adresu: reklamá[email protected]

11.8. Spoločnosť umožňuje zverejnenie pozitívnych aj negatívnych hodnotení. Spoločnosť nezverejňuje sponzorované recenzie.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť, a to rovnakým spôsobom, akým tieto VOP zverejnil.


Príloha Č. 1

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu www.absulo.sk

 

Spoločnosť Łazienkaplus.pl S.A., KRS: 0000400575, so sídlom ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki, Poľská republika, telefón: +421 2333 25 101, email: [email protected], reklamá[email protected], podnikajúca prostredníctvom webovej stránky www.absulo.sk, s kontaktným miestom Paxy-absulo.sk, Bytčická 76, P.O. BOX 5, 01001 Žilina, Slovenská republika, si Vás týmto dovoľuje informovať o možnosti uplatnenia práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom e-shopu www.absulo.sk

I. Právo na odstúpenie od zmluvy

 • Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, prípadne ak sa tovary Vami objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.
 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad e-mailom, listom zaslaným poštou alebo telefonicky) na adrese reklamá[email protected], prípadne ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki, Poľská republika, telefón: +421 2333 25 101. Na tento účel môžete využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí súčasť všeobecných obchodných podmienok e-shopu www.absulo.sk.
 • Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky https://absulo.sk/rma/guest/login. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

II. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 • Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 • Zašlite nám tovar späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 • Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
 • Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Príloha č. 2

Formulár na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu www.absulo.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Łazienkaplus.pl S.A. 
KRS: 0000400575
ul. Składowa 17
62-023 Żerniki
Poľská republika

 

Doručovacia adresa:                                                                    

Paxy-absulo.sk 
Bytčická 76, P.O. BOX 5
01001 Žilina
Slovenská republika

V ................................................... dňa .......................

Ja, [meno, priezvisko spotrebiteľa], trvale bytom [ulica, súpisné číslo], [PSČ] [obec], oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar:

Názov tovaru:

Číslo objednávky:

Dátum objednania tovaru:

Dátum prijatia tovaru:

Číslo dokladu:

Číslo bankového účtu:

.............................................................................
podpis spotrebiteľa

(ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Stiahnuť PDH k vytlačeniu (odkaz)