> 100 000 PRODUKTOV

BEZPEČNÉ NÁKUPY

ATRAKTÍVNE CENY

ODBORNÉ PORADENSTVO

Nav switch
Ponuka

Poskytnutie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

v zmysle § 3 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Predávajúci oznamuje spotrebiteľovi nasledovné informácie:

1. Hlavné vlastnosti tovaru sú primerane popísané na webových stránkach www.absulo.sk.

2. Obchodné meno predávajúceho je Łazienkaplus.pl S.A., sídlo predávajúceho je ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki, Poľská republika.

3. Kontaktné informácie predávajúceho sú:

4. Adresa predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu je totožná, Paxy-absulo.sk, Bytčická 76, P.O. BOX 5, 01001 Žilina, Slovenská republika.

5. Celková cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní a náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky sú popísané na webových stránkach www.absulo.sk.

6. Platobné podmienky, podmienky a čas dodania a pravidlá uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov sú:

 • Platba je možná prostredníctvom bankového prevodu na účet predávajúceho, zrýchlenou platbou, online platobnou kartou alebo v hotovosti pri doručení;
 • Doručenie je možné prostredníctvom kuriérskej služby alebo prostredníctvom výdajných miest „Packeta“, prevádzkovaných spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 48 136 999, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 105158/B;
 • Tovar bude spotrebiteľovi dodaný bez zbytočného odkladu, najdlhšie do 30 dní od uzatvorenia zmluvy, pričom konkrétny čas dodania sa odvíja od dostupnosti tovaru a kapacít dopravcu;
 • Reklamácie je možné podať v elektronickej podobe na e-mailovú adresu reklamá[email protected] alebo v písomnej podobe na adresu Paxy-absulo.sk, Bytčická 76, P.O. BOX 5, 01001 Žilina, Slovenská republika. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Sťažnosti je možné podať napríklad vyplnením elektronického formulára, ktorý sa nachádza na internetových stránkach predajcu pod odkazom https://absulo.sk/rma/guest/login; Podnety je možné podať napríklad vyplnením elektronického formulára, ktorý sa nachádza na internetových stránkach predajcu pod odkazom https://absulo.sk/contact.

7. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho aj bez udania dôvodu v lehote štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, ktorých predmetom je predaj tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ musí zaslať odstúpenie od zmluvy na kontaktnú adresu predávajúceho, na e-mailovú adresu predávajúceho, oznámiť odstúpenie od zmluvy osobne v kontaktnom mieste spoločnosti, prostredníctvom telefonátu alebo využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, dostupný na webových stránkach predávajúceho.

8. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10. Vo vzťahu k zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby platí, že ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

11. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu vybavenia objednávky. Najčastejším spôsobom zániku tejto zmluvy je splnenie záväzkov oboch zmluvných strán. Predávajúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu spotrebiteľovi riadne a včas dodať a spotrebiteľ má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Zmluvy môžu tiež zaniknúť všeobecnými spôsobmi zániku záväzku, a to najmä odstúpením od zmluvy. V uvedených prípadoch nejde o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť.

12. Ak zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom vyplýva pre spotrebiteľa záväzok zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho v zmysle podmienok, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, spotrebiteľ je povinný splniť uvedenú povinnosť.

13. V súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, je prípadné spotrebiteľské spory možné riešiť aj mimosúdnou cestou prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. K dispozícii je aj alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov na platforme https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Predávajúci však odporúča spotrebiteľom riešiť akúkoľvek vzniknutú situáciu v prvom rade s predávajúcim.