> 100 000 PRODUKTOV

BEZPEČNÉ NÁKUPY

ATRAKTÍVNE CENY

ODBORNÉ PORADENSTVO

Nav switch
Ponuka

Pravidlá vrátenia tovaru a reklamácie


Príloha Č. 1

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu www.absulo.sk

 

Spoločnosť Łazienkaplus.pl S.A., KRS: 0000400575, so sídlom ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki, Poľská republika, telefón: +421 2333 25 101, email: [email protected], reklamá[email protected], podnikajúca prostredníctvom webovej stránky www.absulo.sk, s kontaktným miestom Paxy-absulo.sk, Bytčická 76, P.O. BOX 5, 01001 Žilina, Slovenská republika, si Vás týmto dovoľuje informovať o možnosti uplatnenia práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom e-shopu www.absulo.sk

I. Právo na odstúpenie od zmluvy

  • Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  • Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, prípadne ak sa tovary Vami objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.
  • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad e-mailom, listom zaslaným poštou alebo telefonicky) na adrese reklamá[email protected], prípadne ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki, Poľská republika, telefón: +421 2333 25 101. Na tento účel môžete využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí súčasť všeobecných obchodných podmienok e-shopu www.absulo.sk.
  • Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky https://absulo.sk/rma/guest/login. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).
  • Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

II. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  • Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  • Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
  • Zašlite nám tovar späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
  • Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
  • Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Príloha č. 2

Formulár na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu www.absulo.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Łazienkaplus.pl S.A. 
KRS: 0000400575
ul. Składowa 17
62-023 Żerniki
Poľská republika

 

Doručovacia adresa:                                                                    

Paxy-absulo.sk 
Bytčická 76, P.O. BOX 5
01001 Žilina
Slovenská republika

V ................................................... dňa .......................

Ja, [meno, priezvisko spotrebiteľa], trvale bytom [ulica, súpisné číslo], [PSČ] [obec], oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar:

Názov tovaru:

Číslo objednávky:

Dátum objednania tovaru:

Dátum prijatia tovaru:

Číslo dokladu:

Číslo bankového účtu:

.............................................................................
podpis spotrebiteľa

(ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Stiahnuť PDF k vytlačeniu (odkaz)